PROJEKTY RF (EURÓPSKY FOND PRE NÁVRAT)

Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích

krajín v UPZC v SR II.

*

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexného zabezpečenia, primeraných a dôstojných podmienok pre príslušníkov tretích krajín formou základných, doplnkových a sprievodných služieb a celkové uľahčenie ich pobytu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Medveďove a v Sečovciach. V ojedinelých prípadoch sa bude táto pomoc poskytovať aj cieľovej skupine mimo zariadení Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP PPZ). Projekt je zameraný najmä na celkové zlepšenie situácie a kvality života príslušníkov tretích krajín nachádzajúcich sa vo vybraných špecializovaných zariadeniach spadajúcich do pôsobnosti ÚHCP P PZ. Projekt sa bude venovať všetkým oprávneným skupinám osôb, vrátane zraniteľných a ohrozených skupín. Cieľom projektu je komplexné poskytnutie služieb pre klientov a nastavenie rovnakých podmienok v zariadeniach ÚHCP P PZ. Nadväzujeme na úspešne implementovaný celoslovenský projekt realizovaný v jednotlivých ÚPZC počas minulých rokov.

*

Cieľ projektu sa bude dosahovať:

  • sociálnou starostlivosťou a poradenstvom, zdravotnou a psychologickou starostlivosťou s dôrazom na starostlivosť o zraniteľné skupiny osôb (maloletí; osoby, ktoré boli podrobení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu; osamelé matky s deťmi a pod.);

  • vzdelávaním, jazykovou prípravou a inými iniciatívami, ktoré zodpovedajú postaveniu klienta;

  • zabezpečovaním prístupu ku vzdelaniu pre maloletých štátnych príslušníkov tretích krajín;

  • poskytovaním podporných služieb (preklady, odborná príprava...);

  • poskytovaním materiálnej pomoci;

  • informáciami a administratívnymi a súdnymi formalitami a informáciami alebo poradenstvom o možnom výsledku konania, vrátane možnosti dobrovoľného návratu;

  • zlepšovaním ceľkových podmienok v jednotlivých ÚPZC;

  • pozitívnym ovplyvňovaním verejnej mienky voči cieľovej skupine;

  • riadením projektu podľa stanovených kritérií, dôsledným priebežných monitoringom;

  • úspešnou implementáciou projektu.

Projekt je realizovaný v období 1.7.2014 - 30.6.2015

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 

Z dôvodu odpojenia kartových telefónnych automatov v obidvoch zariadeniach ÚPZC ku koncu roka 2013 došlo ku komplikáciám pri poskytovaní možnosti sprístupniť telefonický kontakt osobám umiestnených v jednotlivých zariadeniach kontakt so svojimi rodinami, blízkymi, úradmi a pod. Na základe spoločných rokovaní s ÚHCP P PZ SR a Zodpovedným orgánom MV SR sme však našli spoločné riešenie a táto služba je momentálne poskytovaná z nášho realizovaného projektu.

© 2010 - 2015 Slovenská humanitná rada. All Rights Reserved. Co-Financed by the European Union.