O nás

Banner

Slovenská humanitná rada

pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách.

Slovenská humanitná rada na Slovensku je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje.

Smerovanie a zásadné koncepčné otázky práce určuje Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady ako jej najvyšší orgán. Koná sa pravidelne každé dva roky za účasti všetkých členských organizácií. Predsedníctvo na čele s prezidentom Slovenskej humanitnej rady riadi a zabezpečuje jej činnosť. Konkrétnym výkonom prác je poverený Úrad Slovenskej humanitnej rady, ktorý vedie riaditeľ. Všetky aktivity zabezpečujú a vykonávajú profesionálni pracovníci. Pri organizovaní viacerých podujatí spolupracuje nielen s členskými organizáciami SHR, ale aj s množstvom dobrovoľníkov, spolupracovníkov a nadšencov. Zo zástupcov členských organizácií Slovenskej humanitnej rady boli vytvorené odborné pracovné sekcie, grantová komisia na posudzovanie humanitných projektov a revízna komisia. Na každoročné udeľovanie Ceny Dar roka vytvorila Slovenská humanitná rada špeciálnu čestnú komisiu z osobností spoločenského, kultúrneho a verejného života.

Sekcia utečeneckých projektov Slovenskej humanitnej rady sa už viac ako 15 rokov aktívne podieľa na realizácii projektov pre utečencov na Slovensku a to vo všetkých štádiách azylového procesu - od vstupu do samotného procesu, cez karanténne a pobytové zariadenia, udelenie či neudelenie statusu azylanta. Taktiež zabezpečuje komplexnú starostlivosť o štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov ÚHCP P PZ MV SR.

Slovenská humanitná rada je implementačným partnerom UNHCR a UNICEF.
UNHCER logo UNICEF logo

Chcete nás podporiť aj tento rok?

Ako na to?