Neviete prestať myslieť na svoje problémy a ťažké skúsenosti?
Máte problémy so spánkom?
Bojíte sa o svoju budúcnosť?
Máte problém vychádzať s ľuďmi okolo vás?
Je pre vás ťažké prispôsobiť sa novej situácii?

Poskytujeme bezpečné miesto, kde sa môžete s odborníkom porozprávať o svojich pocitoch a starostiach a o veciach, o ktorých neviete alebo si nie ste istí, ako postupovať.

​Súčasťou psychologických služieb sú aj dôverné rozhovory so psychológom, ktoré sa môžu týkať širokého okruhu záležitostí:

  • osobné, vzťahové alebo rodinné problémy a ťažkosti s výchovou detí
  • zvládanie stresu, budovanie psychickej odolnosti
  • práca na uzdravení z psychických zranení / tráum

Poradca vám nemôže diagnostikovať ani vám dať lieky, ale prostredníctvom rozhovoru vám pomôže nájsť odpovede a riešenia. Rozhovor nám môže pomôcť zbaviť sa nahromadených pocitov strachu, frustrácie, hnevu, smútku.

Konzultácie sú poskytované v slovenskom jazyku s tlmočením kultúrneho mediátora alebo prebiehajú v angličtine.

Môžu byť poskytované krátkodobo a aj dlhodobo a dĺžka jednej konzultácie je cca 60 minút.

Mental heath help

You can’t stop thinking about your problems and difficult experiences?
You’re having trouble sleeping?
You’re worried about your future?
You’re having problems gett ing along with people around you?
It’s hard for you to adjust to your new situation?

We provide a safe place where you can talk with a professional about your feelings and worries, and the things you don’t know or are not sure how to handle.

Psychological services also include confidential talk with a psychologist, which can cover a wide range of issues:

  • personal, relationship or family problems and difficulties in raising children
  • stress management, building mental resilience
  • work to recover from mental injuries / trauma

The counsellor can’t diagnose you or give you medicine, but through conversation he helps you find the answers and solutions. Conversation can help us in relieving accumulated feelings of worry, fear, frustration, anger, sadness.

The consultations are provided in Slovak with the interpretation of a cultural mediator or take place in English.

They can be provided short-term as well as long-term and the length of one consultation is about 60 minutes.