Cieľom psychologickej starostlivosti je poskytnúť efektívny spôsob, ako sa vyrovnať s náročnými zmenami, ktoré život v cudzej krajine prináša a zmierniť dôsledky, ktoré sú spojené s presťahovaním sa do cudzieho prostredia.

​Súčasťou psychologických služieb sú aj dôverné rozhovory so psychológom, ktoré sa môžu týkať širokého okruhu záležitostí:

  • osobné, vzťahové alebo rodinné problémy a ťažkosti s výchovou detí
  • zvládanie stresu, budovanie psychickej odolnosti
  • práca na uzdravení z psychických zranení / tráum

Konzultácie sú poskytované v slovenskom jazyku s tlmočením kultúrneho mediátora alebo prebiehajú v angličtine.

Môžu byť poskytované krátkodobo a aj dlhodobo a dĺžka jednej konzultácie je cca 60 minút.

Mental heath help

The aim of psychological care is to provide an effective way to cope with the challenging changes that life in a foreign country brings and mitigate the consequences associated with moving to a foreign environment.

Psychological services also include confidential interviews with a psychologist, which can cover a wide range of issues:

  • personal, relationship or family problems and difficulties in raising children
  • stress management, building mental resilience
  • work to recover from mental injuries / trauma

The consultations are provided in Slovak with the interpretation of a cultural mediator or take place in English.

They can be provided short-term as well as long-term and the length of one consultation is about 60 minutes.