Pracovné poradenstvo je určené všetky osobám žijúcim na Slovensku, ktoré majú udelenú medzinárodnú ochranu, alebo azyl, je bezplatné a trvá vždy maximálne 1 hodinu.

V priebehu pracovného poradenstva sa s vami naše pracovníčky a pracovníci budú rozprávať o vašej predstave zamestnania, vašej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach.

Tiež vám povieme informácie o súčasnej situácii na trhu práce, pripravíme s vami váš životopis a motivačný list, naplánujeme stratégiu hľadanie nové práce, pripravíme vás na pracovný pohovor a prevedieme vás celým procesom hľadania novej práce.

V prípade potreby sa s vami vieme tiež dohodnúť na zabezpečení asistencie a sprevádzania na pracovný pohovor.

Pracovné poradenstvo obsahuje nasledujúce hlavné kroky počas individuálneho poradenstva:

Audit zručnosti a kvalifikácii:  klient prechádza auditom zručností a auditom získaných kvalifikácií z krajiny pôvodu. Skúmajú sa zručnosti klienta, ktoré presahujú jeho formálnu kvalifikáciu. Môžu byť predložené dokumenty, ktoré bude následne potrebné preložiť, resp. overiť ich pravosť. Klient prechádza počiatočným pohovorom, vyhodnocuje sa motivácia, identifikujú sa hlavné zručnosti, formálne aj neformálne, vytvára sa písomné portfólio a životopis, ktorý môže byť predložený budúcemu zamestnávateľovi, robí sa nácvik pracovného pohovoru. Sociálny pracovník vytvára plán činností aj s krokmi pre zosúladenie zručností a príležitostí. Sociálny pracovník robí aj nácvik pracovných zručností (dodržiavanie stanovenej pracovnej doby, včasný príchod na pracovisko atď.).

Vyhľadávanie pracovných príležitosti alebo praxe: pracovníci pomáhajú klientom hľadať aj možnosti pracovnej stáže alebo praxe, ktorá umožní klientom kontakt s majoritnou spoločnosťou a zlepší perspektívu klienta na budúce zamestnanie. Vhodným naštartovaním môže byt aj dobrovoľnícka činnosť, ktorá umožní získať prax a následne aj platené zamestnanie. V prípade uzavretia pracovného pomeru môže byť klientom poskytnutá sociálna asistencia pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo dohody. Pre uľahčenie adaptácie na pracovisku môžu po vzájomnej dohode projektoví pracovníci komunikovať so zamestnávateľmi.

Vyhodnotenie zodpovedajúcim možnosti a príležitosti: jednou z úloh sociálneho pracovníka je aj zreálnenie predstav klienta, sledovanie nepriamych výhod, často je to o zosúladení zručnosti, predstáv a príležitosti, čo predstavuje nadviazanie bližšieho kontaktu s klientom pre správne nasmerovanie klienta.

Preventívne opatrenia proti vykorisťovaniu či nevyplácaniu spravodlivej mzdy:  klienti sú oboznámení so svojimi právami vyplývajúcimi z platnej legislatívy.

V prípade záujmu o pracovné poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.

Job counselling

Job counseling is intended for all persons living in Slovakia who have been granted international protection or asylum, is free of charge and always lasts a maximum of 1 hour.

During the job counseling, our employees will talk to you about your job idea, your qualifications and work experience.

We will also tell you about the current situation on the labor market, prepare your CV and cover letter with you, plan a new job search strategy, prepare you for a job interview and guide you through the job search process.

If necessary, we can also agree with you to provide assistance and escort to the job interview.

Job counseling includes the following main steps during individual counseling:

Skills and qualifications audit: the client undergoes a skills audit and an audit of the qualifications obtained from the country of origin. The client’s skills beyond their formal qualifications are explored. Documents may be submitted, which will subsequently need to be translated, or verify their authenticity. The client goes through an initial interview, motivation is evaluated, main skills are identified, both formal and informal, a written portfolio and resume are created that can be presented to a future employer, and a job interview is practiced. The social worker also creates an action plan with steps to match skills and opportunities. The social worker also practices work skills (observing the set working hours, arriving at the workplace on time, etc.).

Searching for job opportunities or internships: staff help clients to look for internships or internships, which will allow clients to get in touch with the company and improve the client’s prospects for future employment. Voluntary activity can also be a suitable start, which will allow you to gain experience and, subsequently, a paid job. In the case of concluding an employment relationship, clients may be provided with social assistance when concluding an employment contract or agreement. To facilitate adaptation at the workplace, project workers can communicate with employers by mutual agreement.

Evaluation of the corresponding possibilities and opportunities: one of the tasks of the social worker is often about the alignment of skills, ideas and opportunities, which represents the establishment of closer contact with the client for the correct direction.

Preventive measures against exploitation or non-payment of fair wages: clients are informed of their rights arising from the applicable legislation.

If you are interested in job counseling, please contact us by phone in advance and we will plan the exact time of the meeting.