Pracovné poradenstvo je určené všetky osobám žijúcim na Slovensku, ktoré majú udelenú medzinárodnú ochranu, alebo azyl, je bezplatné a trvá vždy maximálne 1 hodinu.

V priebehu pracovného poradenstva sa s vami naše pracovníčky a pracovníci budú rozprávať o vašej predstave zamestnania, vašej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach.

Tiež vám povieme informácie o súčasnej situácii na trhu práce, pripravíme s vami váš životopis a motivačný list, naplánujeme stratégiu hľadanie nové práce, pripravíme vás na pracovný pohovor a prevedieme vás celým procesom hľadanie nové práce.

V prípade potreby sa s vami vieme tiež dohodnúť na zabezpečení asistencie a sprevádzania na pracovný pohovor.

V prípade záujmu o pracovné poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.

Job counselling

Job counseling is intended for all persons living in Slovakia who have been granted international protection or asylum, is free of charge and always lasts a maximum of 1 hour.

During the job counseling, our employees will talk to you about your job idea, your qualifications and work experience.

We will also tell you about the current situation on the labor market, prepare your CV and cover letter with you, plan a new job search strategy, prepare you for a job interview and guide you through the job search process.

If necessary, we can also agree with you to provide assistance and escort to the job interview.

If you are interested in job counseling, please contact us by phone in advance and we will plan the exact time of the meeting.