Kurz slovenského jazyka je jednou zo základných častí integračného projektu. Kurz prebieha prezenčne aj online formou, klienti a klientky sú rozdelení do skupín. Lektorka vie taktiež pomôcť s učením ľuďom, ktorí nevedia písať a čítať, alebo tým, ktorí už majú slovenčinu na dobrej úrovni a chcú požiadať o štátne občianstvo.

Kurz SJ sa bude realizovať v Bratislave a v Košiciach prezenčne a tiež online pre klientov, žijúcich mimo týchto miest. Kurz SJ je intenzívnym kurzom v rozsahu 2 hodiny 3 krát do týždňa v priebehu prevažne prvého pol roka. V závislosti od krajiny pôvodu a materinského jazyka klienta sa skupiny rozdelia na:
– Slovanský
– Neslovanský
alebo
– Negramotní

Lexikálne minimum základného kurzu slovenčiny obsahuje:

 • spoločenský styk (predstavovanie sa, telefonovanie, spoločenská konverzácia, súkromná korešpondencia); • úradný styk (polícia, úrady, úradná korešpondencia);
 • úlohy vyplývajúce z potrieb praktického života (nakupovanie, reštaurácia, služby, kultúrny život);
 • zdravotné problémy a návšteva lekára;
 • bývanie;
 • orientácia v meste;
 • cestovanie verejnou dopravou.

Jedna lekcia slovenského jazyka trvá 1 hodinu, každá skupina má 2 lekcie týždenne.

Slovak language for foreigners

The Slovak language course is one of the basic parts of the integration project. The course takes place in person and online, students are divided into groups. The teacher can also help with learning people who do not know how to write and read, or those who already have a good level of Slovak and want to apply for citizenship.

The SJ course will be implemented in Bratislava and Košice in person and also online for clients living outside these cities. The SJ course is an intensive course of 2 hours 3 times a week during the first half of the year. Depending on the client’s country of origin and native language, the groups are divided into:

 • Slavic
 • Non-Slavic
  or
 • Illiterate

The lexical minimum of the basic Slovak language course includes:

 • social interaction (introducing oneself, calling, social conversation, private correspondence); • official contact (police, authorities, official correspondence);
 • tasks resulting from the needs of practical life (shopping, restaurants, services, cultural life);
 • health problems and a visit to the doctor;
 • housing;
 • orientation in the city;
 • traveling by public transport.

One Slovak language lesson lasts 1 hour, each group has 2 lessons per week.