Právne poradenstvo je poskytované prevažne v nasledovných oblastiach:  

 • všeobecných informácii o medzinárodnej ochrane
 • predĺženia doplnkovej ochrany
 • v pracovnej oblasti
 • nájomných zmlúv
 • získania pobytu alebo víz pre ďalších členov rodiny
 • výmena vodičského preukazu vydaného v cudzine za slovenský
 • rodinných vzťahov – výživné, úprava styku s maloletými deťmi, rozvod manželstva
 • uznania diplomu vydaného v zahraničí
 • exekúcie
 • udelenia dlhodobého pobytu
 • udelenia štátneho občianstva.

V rámci zvýšenia právneho povedomia sa uskutočňujú 2 špeciálne právne semináre ročne, minimálny okruh tém je:
• Pravá žien a deti
• Predchádzanie domácemu násiliu
• Občianske pravá
• Spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie
• Pravá utečencov, ľudské pravá – špeciálny seminár vytvorený pre miestne organy.

Klienti máju informácie a možnosť aj obrátiť sa na bezplatnú právnu pomoc – Centrum právnej pomoci, web: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/ Call centrum 0650 105 100, email: info@centrumpravnejpomoci.sk

Legal advice

Legal advice is provided mainly in the following areas:

 • general information on international protection
 • extension of subsidiary protection
 • in the work area
 • lease agreements
 • obtaining a residence or visa for other family members
 • exchange of a driving license issued abroad for a Slovak one
 • family relations – alimony, regulation of contact with minor children, divorce
 • recognition of a diploma issued abroad
 • execution
 • long-term residence permit
 • granting of citizenship.
 • Legal advice in other areas can be provided in agreement with the project staff.

In order to increase legal awareness of refugees in Slovakia, 2 special legal seminars are held annually, the minimum range of topics is:

 • Rights of women and children
 • Prevention of domestic violence
 • Civil rights
 • Fair and equal treatment
 • Rights of refugees, human rights – a special seminar created for local authorities.

Clients also have information and the opportunity to turn to free legal assistance provided by the Center for legal assistance, website: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/ Call center 0650 105 100, email: info@centrumpravnejpomoci.sk