Právne poradenstvo je poskytované prevažne v nasledovných oblastiach:  

 • všeobecných informácii o medzinárodnej ochrane
 • predĺženia doplnkovej ochrany
 • v pracovnej oblasti
 • nájomných zmlúv
 • získania pobytu alebo víz pre ďalších členov rodiny
 • výmena vodičského preukazu vydaného v cudzine za slovenský
 • rodinných vzťahov – výživné, úprava styku s maloletými deťmi, rozvod manželstva
 • uznania diplomu vydaného v zahraničí
 • exekúcie
 • udelenia dlhodobého pobytu
 • udelenia štátneho občianstva.

Právne poradenstvo v iných oblastiach je možné poskytnúť po dohode s pracovníkmi projektu.

Termín právneho poradenstva je potrebné si vopred dohodnúť.

Jedno právne poradenstvo trvá maximálne 1 hodinu

Legal advice

Legal advice is provided mainly in the following areas:

 • general information on international protection
 • extension of subsidiary protection
 • in the work area
 • lease agreements
 • obtaining a residence or visa for other family members
 • exchange of a driving license issued abroad for a Slovak one
 • family relations – alimony, regulation of contact with minor children, divorce
 • recognition of a diploma issued abroad
 • execution
 • long-term residence permit
 • granting of citizenship.
 • Legal advice in other areas can be provided in agreement with the project staff.

The date of legal advice must be agreed in advance.

One legal advice lasts a maximum of 1 hour