Na začiatku poradenskej práce je klient oboznámený so štruktúrou práce sociálneho pracovníka, s jeho náplňou a povahou poradenstva. Sociálny pracovník a klient za vzájomnej účasti spoluvytvárajú individuálny plán, kde budú jasne nadefinované a zaznamenané ciele poradenstva a spolupráce.

Sociálne poradenstvo je určené všetky osobám žijúcim na Slovensku, ktoré majú udelenú medzinárodnú ochranu, alebo azyl, je bezplatné a trvá vždy maximálne 1 hodinu. S našimi pracovníčkami a pracovníkmi môžete riešiť všetky otázky, s ktorými sa v priebehu pobytu na Slovensku stretnete a s ktorými si neviete rady, najčastejšie sa jedná o pomoc s 

  • vybavovaním dokladov
  • predlžovaním doplnkovej ochrany
  • komunikáciu s rôznymi inštitúciami (ako sú úrady práce, cudzinecká polícia, školy, zdravotné a sociálne poisťovni, banky aj)
  • pomoc s vyplňovaním rôznych formulárov,
  • s hľadaním nového bývaní, s kontaktovaním lekárov, hľadaním voľnočasových aktivít a zo všetkým, s čím sa každý deň stretávate.

V prípade potreby sa s vami vieme tiež dohodnúť na zabezpečení asistencie a sprevádzania. V prípade záujmu o sociálne poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.

SOCIAL ASSISTANCE

At the beginning of the counseling work, the client is acquainted with the structure of the work of a social worker, with its content and the nature of counseling. The social worker and the client co-create an individual plan with mutual participation, where the goals of counseling and cooperation will be clearly defined and recorded.

Social counseling is intended for all persons living in Slovakia who have been granted international protection or asylum, it is free of charge and always lasts a maximum of 1 hour. With our employees, you can solve all the questions that you will encounter during your stay in Slovakia and with whom you do not know how to do so.

  • processing documents
  • extension of subsidiary protection
  • communication with various institutions (such as employment offices, foreign police, schools, health and social insurance companies, banks, etc.)
  • assistance with filling in various forms,
  • looking for new housing, contacting doctors, looking for leisure activities and everything you come across every day.

If necessary, we can also agree with you to provide assistance and escort. If you are interested in social counseling, please contact us by phone in advance and we will plan the exact time of the meeting.