Na začiatku poradenskej práce je klient oboznámený so štruktúrou práce sociálneho pracovníka, s jeho náplňou a povahou poradenstva. Sociálny pracovník a klient za vzájomnej účasti spoluvytvárajú individuálny plán, kde budú jasne nadefinované a zaznamenané ciele poradenstva a spolupráce.

Sociálne poradenstvo je určené všetky osobám žijúcim na Slovensku, ktoré majú udelenú medzinárodnú ochranu, alebo azyl, je bezplatné a trvá vždy maximálne 1 hodinu. S našimi pracovníčkami a pracovníkmi môžete riešiť všetky otázky, s ktorými sa v priebehu pobytu na Slovensku stretnete a s ktorými si neviete rady, najčastejšie sa jedná o pomoc s 

  • vybavovaním dokladov
  • predlžovaním doplnkovej ochrany
  • komunikáciu s rôznymi inštitúciami (ako sú úrady práce, cudzinecká polícia, školy, zdravotné a sociálne poisťovni, banky aj)
  • pomoc s vyplňovaním rôznych formulárov,
  • s hľadaním nového bývaní, s kontaktovaním lekárov, hľadaním voľnočasových aktivít a zo všetkým, s čím sa každý deň stretávate.

Najintenzívnejšia pomoc z hľadiska poradenstva je potrebná a poskytuje sa projektovým tímom, predovšetkým v počiatočnom 6-mesačnom období integrácie, menej intenzívna pomoc – od 6. mesiaca do 1. roka integrácie na území SR.

Po 1. roku na Slovensku, s postupom času budú pracovníci viesť klientov k úplnej samostatnosti, to znamená, že po 1. roku klient prechádza komplexným vyhodnocovacím a rozhodovacím procesom, ktorý slúži na vyhodnotenie pokroku integrácie.

Úspešná integrácia znamená úplnú samostatnosť klienta a tomu bude zodpovedať postupne sa znižujúci počet poradenstiev, úkonov a intervencii zo strany projektového tímu

V prípade potreby sa s vami vieme tiež dohodnúť na zabezpečení asistencie a sprevádzania. V prípade záujmu o sociálne poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.

SOCIAL ASSISTANCE

At the beginning of the counseling work, the client is acquainted with the structure of the work of a social worker, with its content and the nature of counseling. The social worker and the client co-create an individual plan with mutual participation, where the goals of counseling and cooperation will be clearly defined and recorded.

Social counseling is intended for all persons living in Slovakia who have been granted international protection or asylum, it is free of charge and always lasts a maximum of 1 hour. With our employees, you can solve all the questions that you will encounter during your stay in Slovakia and with whom you do not know how to do so.

  • processing documents
  • extension of subsidiary protection
  • communication with various institutions (such as employment offices, foreign police, schools, health and social insurance companies, banks, etc.)
  • assistance with filling in various forms,
  • looking for new housing, contacting doctors, looking for leisure activities and everything you come across every day.

The most intensive help in terms of counseling is needed and is provided to project teams, especially in the initial 6-month period of integration, less intensive help – from the 6th month to the 1st year of integration in the Slovak Republic.

After the 1st year in Slovakia, with the passage of time, our employees will lead clients to complete independence, that means that after the 1st year, the client goes through a complex evaluation and decision-making process that serves to evaluate the progress of integration.

Successful integration means complete independence of the client, and this will correspond to a gradually decreasing number of consultations, actions and intervention by the project team.

If necessary, we can also agree with you to provide assistance and escort. If you are interested in social counseling, please contact us by phone in advance and we will plan the exact time of the meeting.