S účinnosťou od 1.6.2022 Novela zákona č. 480/2002 o azyle systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a to poskytnutím jednorazového príspevku vo výške 1,5-násobku životného minima a tiež statného integračného príspevku, ktorý sa poskytuje vo výške 1,75-násobku sumy životného minima počas šiestich mesiacov. Po skončení podpory azylanti a osoby s doplnkovou ochranou integračnú podporu od státu viac nedostavajú.

Projekt bude riešiť špecifické situácie zraniteľných osôb cieľovej skupiny a to dlhodobo, počas celej doby jeho realizácie. Priznanie finančného príspevku je nenárokovateľné.

Každé vyplácanie finančného príspevku sa bude posudzovať individuálne s osobitným zreteľom na celkový potenciál pre integráciu a tiež rôzne životne okolnosti klientov. Finančná podpora z projektu je poskytovaná osobám, ktoré spĺňajú podmienky udelenia dávky v hmotnej núdzi.

Príspevky sa vyplácajú v hotovosti alebo vkladom na účet. Preferuje sa osobná forma odovzdania príspevku, nakoľko vyplácanie je často spojene aj s riešením iných záležitosti a zároveň slúži ako monitorovanie situácie klienta integrácie. Finančná podpora je vyplácaná v mesačných intervaloch.

V prípade, že budú vyčerpané všetky prostriedky projektu určené na finančnú podporu, vedenie projektu môže rozhodnúť o ukončení poskytovania dlhodobej finančnej podpory klientom, naďalej však bude poskytovať sociálne, psychologické a iné služby na základe integračnej zmluvy.

V prípade klienta s problémovým správaním, vedenie projektu môže po individuálnom posúdení situácie rozhodnúť o:

  • znížení finančnej podpory,
  • neposkytnutí žiadnej dlhodobej finančnej podpory (naďalej však bude poskytovať sociálne, psychologické a iné služby na základe integračnej zmluvy),
  • ukončení integračnej zmluvy.

V priebehu trvania podpory bude musieť klient dodržiavať pravidlá stanovené v integračnom pláne (aktívna participácia na kurzoch slovenského jazyka, aktívne vyhľadávanie práce, spolupráca s pracovníkmi projektu a pod.) v opačnom prípade mu môže byť dlhodobá finančná podpora pre zraniteľné skupiny zastavená/ znížená.

Osobám, ktoré sa vracajú na Slovensko z dôvodu predĺženia doplnkovej ochrany sa nebudú poskytovať žiadne finančné prostriedky a benefity, len sociálne, právne a psychologické poradenstvo, prípadne kurz slovenského jazyka (pokiaľ nie je kapacitne naplnený).

Materiálna pomoc je určená pre ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku, ktorí sa ocitli v náročnej situácii a nevedia si sami zabezpečiť základné potreby, ako napríklad potraviny, hygienické potreby či oblečenie.

V prípade, že ste sa ocitli v situácii, kedy by ste potrebovali materiálnu pomoc, môžete nás kontaktovať RIFUGIO@SHR.SK


Finacial and material assistance


With effect from 1 June 2022 Amendment to Act No. 480/2002 on asylum systemically regulates the initial integration of asylum seekers and foreigners who have been granted subsidiary protection by providing a one-time allowance in the amount of 1.5 times the subsistence minimum and also an integration allowance, which is provided in the amount of 1.75 times the amount of the minimum living level in the SR during first six months. After the end of support, asylum seekers and persons with subsidiary protection no longer receive integration support from the state.

The project will deal with specific situations of vulnerable persons of the target group in the long term, during the entire period of its implementation. The award of a financial contribution is non-claimable.

Each payment of a financial contribution will be assessed individually with particular regard to the overall potential for integration as well as the different life circumstances of the clients. Please, remember, we are a non-governmental organisation, we are not affiliated with the state. Financial support from the project is provided to persons who meet the conditions for granting a benefit in material need.

Contributions are paid in cash or by bank transfer. The personal form of paying the cash is preferred, as the payment is often connected with the solution of other matters and at the same time serves as a monitoring of the client’s situation. Financial support is paid at monthly intervals, please contact your regional coordinator.

In the event that all project funds intended for financial support are used up, the project management may decide to end the provision of long-term financial support to the client, but will continue to provide social, psychological and other services based on the integration contract.

In the case of a client with problematic behavior, the project management can, after an individual assessment of the situation, decide on:

  • reduction of financial support,
  • not providing any long-term financial support (however, it will continue to provide social, psychological and other services based on the integration contract),
  • termination of the integration contract.

During the duration of the support, the client will have to comply with the rules set out in the integration plan (active participation in Slovak language courses, active job search, cooperation with project workers, etc.), otherwise long-term financial support for vulnerable groups may be stopped/reduced.

Persons returning to Slovakia due to the extension of supplementary protection will not be provided with any financial means or benefits, only social, legal and psychological counseling, or a Slovak language course (unless it is full).


If you find yourself in a situation where you need material assistance, you can contact us RIFUGIO@SHR.SK