Cieľom psychologickej starostlivosti je poskytnúť efektívny spôsob, ako sa vyrovnať s náročnými zmenami, ktoré život v cudzej krajine prináša a zmierniť dôsledky, ktoré sú spojené s presťahovaním sa do cudzieho prostredia.

Účasť na kultúrno-orientačných sedeniach, vedených psychológom, pomáha klientom získať základné informácie o spôsobe života v Slovenskej republike a čo najrýchlejšie sa zorientovať v novej krajine a v novom meste. Sedenia prebiehajú individuálne a aj skupinovo. Klienti sa v úvode integračného procesu zúčastnia základného kurzu v počte 4-5 sedení, ktorý je možné podľa záujmu rozšíriť.

​Súčasťou psychologických služieb sú aj dôverné rozhovory so psychológom, ktoré sa môžu týkať širokého okruhu záležitostí:

  • osobné, vzťahové alebo rodinné problémy a ťažkosti s výchovou detí
  • zvládanie stresu, budovanie psychickej odolnosti
  • práca na uzdravení z psychických zranení / tráum

Konzultácie sú poskytované v slovenskom jazyku s tlmočením kultúrneho mediátora alebo prebiehajú v angličtine.

Môžu byť poskytované krátkodobo a aj dlhodobo a dĺžka jednej konzultácie je cca 60 minút.

Mental heath help

The aim of psychological care is to provide an effective way to cope with the challenging changes that life in a foreign country brings and mitigate the consequences associated with moving to a foreign environment.

Participation in cultural-orientation sessions, led by a psychologist, helps clients obtain basic information about the way of life in the Slovak Republic and find their way around the new country and the new city as quickly as possible. The sessions take place individually as well as in groups. At the beginning of the integration process, clients will take part in a basic course of 4-5 sessions, which can be extended according to interest.

Psychological services also include confidential interviews with a psychologist, which can cover a wide range of issues:

  • personal, relationship or family problems and difficulties in raising children
  • stress management, building mental resilience
  • work to recover from mental injuries / trauma

The consultations are provided in Slovak with the interpretation of a cultural mediator or take place in English.

They can be provided short-term as well as long-term and the length of one consultation is about 60 minutes.